Najczęściej zadawane pytanie – licytacyjna sprzedaż ruchomości.


CENA
Cena wywołania (tj. cena od której zaczyna się licytacja) w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte (3/4) wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę (1/2) wartości szacunkowej.


RĘKOJMIA
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia (tj. osoby która zaoferowała najwyższą cenę), zatrzymuje się i jest ona zaliczona na poczet ceny nabycia.

Pozostałym licytantom, którzy przystąpili do licytacji jednakże zaoferowali cenę niższą, rękojmię zwraca się niezwłocznie.


PRZEBIEG LICYTACJI
Licytacja odbywa się publicznie.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.


ZAPŁATA ZA PRZEDMIOT
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia (tj. po zakończeniu licytacji).

Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. W takim przypadku jednakże przedmiot nie zostanie wydany nabywcy!

Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.