FORMULARZ TRADYCYJNY – wniosek KM (sprawy cywilne):

Ściągnij druk w

 


 

lub wypełnij E-FORMULARZ – wniosek KM (sprawy cywilne):

 

Miejscowość, data

Dane wierzyciela

Imię i nazwisko
Telefon
Adres zamieszkania
Nr rachunku bankowego

Dane dłużnika

Imię i nazwisko
Telefon
Urodzony
syn/córka
Adres zamieszkania
PESEL
NIP
Seria i numer dowodu osobistego
REGON

Tytuł wykonawczy

Przedkładam
Sądu
w
z dnia
sygnatura akt

Wszczęcie egzekucji w celu wyegzekwowania

Pretensji głównej
z zasądzonymi odsetkami od dnia
Koszty procesu
Koszty klauzuli
Kosztów poprzedniej egzekucji

Sposoby egzekucji

Wynagrodzenie dłużnika
Ruchomości dłużnika znajdujące się w
Konta bankowego dłużnika
Wierzytelności dłużnika z tytułu
Nieruchomomosci dłużnika położonej w
dla której Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr
Innych praw majątkowych dłużnika
Świadczenia emerytalnego (rentowego) pobieranego z