FORMULARZ TRADYCYJNY – Wniosek o wydanie zaświadczeń:

Ściągnij druk w

 


 

lub wypełnij  E-FORMULARZ – Wniosek o wydanie zaświadczeń:

 

Miejscowość, data
Sygnatura KMP

Dane wnioskującego

Imię i nazwisko
Telefon
Adres zamieszkania

Proszę o wydanie

zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji dla potrzeb uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
zaświadczenia dla potrzeb uzyskania dodatku mieszkaniowego za okres
zaświadczenia dla potrzeb uzyskania zasiłku rodzinnego za okres
zaświadczenia o wpłatach dla wierzycieli alimentacyjnych dla potrzeb PIT za okres
zaświadczenia o dokonanych wpłatach na rzecz wierzyciela za okres
zaświadczenia o stanie egzekucji
zaświadczenia dla potrzeb uzyskania stypendium socjalnego za okres
inne

Odbiór

Odbiór osobisty dnia